09 6688 6651

Bài tập trắc nghiệm PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ ôn thi THPT quốc gia

Bài tập trắc nghiệm về phản ứng oxi hóa - khử tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về chương oxi hóa - khử đây là tài liệu tham khảo giúp giáo viên và học sinh tham khảo ôn tập kiến thức phần oxi hoa khử đã được học. Hi vọng với tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức nhằm ôn thi giữa kì, ôn thi cuối kì, ôn thi tốt nghiệp môn Hóa.

PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

Câu 1: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng: Fe3O4 + HNO3 →Fe(NO3)+ NO + H2O là

 1. 55 B. 20 C. 25                           D. 50

Câu 2: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là

 1. 0,5 B. 1,5                          C. 3,0                          D. 4,5

Câu 3: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+

 1. nhận 1 mol electron B. nhường 1 mol electron
 2. C. nhận 2 mol electron nhường 2 mol electron

Câu 4: Trong phản ứng: KClO3 + 6HBr → KCl + 3Br2 + 3H2O thì HBr

 1. vừa là chất oxi hoá, vừa là môi trường B. là chất khử
 2. vừa là chất khử, vừa là môi trường D. là chất oxi hoá

Câu 5: Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hoá là:

 1. 8 B. 6                             C. 4                             D. 2

Câu 6: Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại

 1. bị khử B. bị oxi hoá C. cho proton              D. nhận proton

Câu 7: Cho các chất và ion sau: Zn, Cl2, FeO, Fe2O3, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+. Số lượng chất và ion đóng vai trò chất khử là

 1. 9 B. 7 C. 8                             D. 6

Câu 8. Cho các chất và ion sau: Zn, Cl2, FeO, Fe2O3, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+. Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hoá là

 1. 2 B. 4                             C. 6                             D. 8

Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitơ là

 1. +1 và +1 B. – 4 và +6                C. -3 và +5                  D. -3 và +6

Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ

 1. chỉ bị oxi hoá C. chỉ bị khử
 2. không bị oxi hoá, không bị khử D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử

Dùng cho các câu 11, 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất.

Câu 11: Phần trăm thể tích của oxi trong Y là

 1. 40% B. 50%                        C. 60%                        D. 70%

Câu 12: Phần trăm khối lượng của Al trong X là

 1. 30,77% B. 69,23%                   C. 34,62%                   D. 65,38%

Câu 13: Chia 22,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với O2 thu được 15,8 gam hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

 1. 6,72 B. 3,36                                    C. 13,44                      D. 8,96

Dùng cho câu 14, 15: Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,568 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa x gam muối chứa (không chứa NH4NO3). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y gam hỗn hợp 4 oxit.

Câu 14: Giá trị của x là

 1. 73,20 B. 58,30                      C. 66,98                      D. 81,88

Câu 15: Giá trị của y là

 1. 20,5 B. 35,4 C. 26,1                                    D. 41,0

Dùng cho câu 16, 17, 18, 19: Dẫn hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2, 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống chứa Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y gồm 7 chất. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V lít khí O2 (đktc) thu được x gam CO2 và y gam H2O. Nếu cho V lít khí O2 (đktc) tác dụng hết với 40 gam hỗn hợp Mg và Ca thì thu được a gam hỗn hợp chất rắn.

Câu 16: Giá trị của x là

 1. 13,2 B. 22,0                                    C. 17,6                                    D. 8,8

Câu 17: Giá trị của y là

 1. 7,2 B. 5,4                          C. 9,0                          D. 10,8

Câu 18: Giá trị của V là

 1. 10,08 B. 31,36                      C. 15,68                      D. 13,44

Câu 19: Giá trị của a là

 1. 62,4 B. 51,2                                    C. 58,6                                    D. 73,4

Dùng cho câu 20, 21, 22: Chia 47,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn, Ni thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 7,84 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y chứa x gam muối (không chứa NH4NO3). Nếu cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là y gam. Phần 2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được V lít khí H2 (đktc).

Câu 20: Giá trị của x là

 1. 110,35 B. 45,25                      C. 112,20                    D. 88,65

Câu 21: Giá trị của y là

 1. 47,35 B. 41,40                      C. 29,50                      D. 64,95

Câu 22: Giá trị của V là

 1. 11,76 23,52                      C. 13,44                      D. 15,68

Dùng cho câu 23, 24: Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol Al và 0,2 mol Zn tác dụng với 500 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 47,35 gam chất rắn A gồm 3 kim loại và dung dịch B chứa 2 muối. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi.

Câu 23: Nồng độ mol/l của Cu(NO3)2 trong Y là

 1. 0,6 B. 0,5                          C. 0,4                          D. 0,3

Câu 24: Tổng nồng độ mol/l của muối trong dung dịch B là

 1. 0,6 B. 0,5                          C. 0,4                          D. 0,3

Câu 25: Trong phản ứng: Fe3O4 + H2SO4đặc  → Fe2(SO4)3  +  SO2  + H2O thì H2SO4 đóng vai trò

 1. là chất oxi hóa B. là chất khử
 2. là chất oxi hoá và môi trường D. là chất khử và môi trường

Câu 26(A-07): Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

 1. 5 B. 6                             C. 7                             D. 8

Câu 27(A-07): Cho các phản ứng sau:

 1. a) FeO + HNO3đặc nóng → b) FeS + H2SO4đặc nóng
 2. c) Al2O3 + HNO3đặc nóng  →                             d) Cu + dung dịch FeCl3  →
 3. e) CH3CHO + H2 (Ni, t0) → f) glucozơ + AgNO3 trong NH3
 4. g) C2H4 + Br2 →                                            h) glixerol + Cu(OH)2

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

 1. a, b, c, d, e, h B. a, b, c, d, e, f, g      C. a, b, c, d, e, f, h      D. a, b, c, d, e, g

Câu 28(B-07): Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 thì vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

 1. chất xúc tác B. môi trường             C. chất oxi hóa            D. chất khử

Câu 29(B-07): Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

 1. nhường 12e B. nhận 13e                 C. nhận 12e                 D. nhường 13e

Câu 30: Trong phản ứng: FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2 + H2O thì một phân tử FexOy sẽ

 1. nhường (2y – 3x) electron B. nhận (3x – 2y) electron
 2. nhường (3x – 2y) electron D. nhận (2y – 3x) electron

Câu 31: Trong phản ứng tráng gương của HCHO thì mỗi phân tử HCHO sẽ

 1. nhường 2e B. nhận 2e                   C. nhận 4e                   D. nhường 4e

Câu 32(A-09): Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 →  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là

 1. 23x - 9y. B. 45x - 18y.                 C. 13x - 9y.                D. 46x - 18y.

Câu 33(A-09): Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là

 1. 5. B. 6.                              C. 4.                           D. 7.

Câu 34(A-2010): Thực hiện các thí nghiệm sau:

            (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

            (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

            (III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào H2O.

            (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

            (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.

            (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF.

            Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là:

 1. 4 3                             C. 6                             D. 5

Câu 35 (A-2010): Trong phản ứng: K2Cr2O7  + HCl → CrCl3  +  Cl2 +  KCl + H2O

 Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là:

 1. 4/7 3/7                          C. 3/14                                    D. 1/7

Câu 36 (A-2010): Ch 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là:

 1. 14,12% 87,63%                   C. 12,37%                   D. 85,88%

Câu 37(CĐ-2010) : Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là

 1. (1), (2), (3) B. (1), (3), (5)                C. (1), (4), (5)             D. (1), (3), (4)

Câu 38 (CĐ-2010): Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

 1. 4S + 6NaOH­(đặc) 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O
 2. S + 3F2  SF6
 3. S + 6HNO3 (đặc)  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
 4. S + 2Na  Na2S

Câu 39 (CĐ-2010): Cho phản ứng

     Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 ® Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

     Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

 1. 23 B. 27                             C. 47                           D. 31

Câu 40(B-2010): Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH ® C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH

Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO

 1. vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử.
 2. chỉ thể hiện tính oxi hóa.
 3. chỉ thể hiện tính khử.
 4. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.

Câu 41(B-2010): Cho sơ đồ chuyển hóa:

            Fe­3­O­4­ + dung dịch HI (dư)  X + Y + H­2­O

            Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là

 1. Fe và I­2­. B. FeI­3­ và FeI­2­.           C. FeI­2­ và I­2.­               D. FeI­3­ và I­2­.

 

 

ĐÁP ÁN PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

1.A

2.D

3.C

4.B

5.D

6.B

7.D

8.B

9.C

10.D

11.C

12.B

13.A

14.B

15.A

16.B

17.A

18.C

19.A

20.D

21.B

22.A

23.B

24.B

25.C

26.C

27.B

28.C

29.D

30.C

31.D

32.D

33.A

34.A

35.B

36.C

37.C

38.A

39.B

40.A.41C

 

 

Văn phòng tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội

Phòng 301 nhà C (tầng 3) , Số 290 Tây Sơn -Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04 62 755 166 - 0973 939 696.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

024 6688 6651

09 6688 6651

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp THCS
CĐ / Đại học
Tốt nghiệp THPT
Trung cấp

Ngành xét duyệt

Cao đẳng dược
Cao đẳng hộ sinh
Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng xét nghiệm
Cao đẳng kĩ thuật vật lý trị liệu
Facebook chúng tôi
Sơ đồ đường đi